Назад до Громадам - про освіту
04.12.2023
~ 13 хв.

Формування освітньої програми закладу освіти

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

Усі заклади освіти працюють за освітніми програмами. Основою для розроблення освітньої програми є стандарт відповідного рівня освіти (за наявності). Відповідно до статті 33 Закону України “Про освіту”, Освітня програма має містити:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;
 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Вимоги до освітньої програми закладів загальної середньої освіти

У статті 11 Закону України “Про повну загальну середню освіту визначено основні вимоги до освітньої програми закладу загальної середньої освіти:

 • заклад освіти може розробляти та використовувати одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти;
 • освітні програми можуть бути розроблені на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог цього Закону;
 • рішення про використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою закладу освіти;
 • освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Освітні програми можуть бути розроблені на основі типових освітніх програм та не на основі типових освітніх програм.

Вимоги до типових освітніх програм та програм, які розроблені на основі типових

Вимоги до типових освітніх програм та програм, які розроблені на основі типових, визначені у статті 11Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

У типовій освітній програмі мають міститися :

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою;
 • загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;
 • перелік варіантів типових навчальних планів та модельних навчальних програм;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
 • опис інструментарію оцінювання.

Освітні програми, розроблені на основі типових освітніх програм, мають:

 • відповідати структурі типової освітньої програми та визначеним нею вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою закладу освіти;
 • визначати (в обсязі не меншому, ніж встановлено відповідною типовою освітньою програмою) загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;
 • містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими навчальними предметами;
 • містити перелік модельних навчальних програм, що використовуються закладом освіти в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому, ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами;
 • містити опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання.

Освітня програма закладу освіти може містити інші складники, що враховують специфіку та особливості освітньої діяльності закладу освіти.

Вимоги до освітньої програми, яка розроблена не на основі типової освітньої програми

Освітні програми, які розроблені не на основі типової освітньої програми, підлягають затвердженню центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти – Державною службою якості освіти.

Вимоги до цих програм, процедуру експертизи та затвердження визначає Порядок проведення експертизи та затвердження освітніх програм повної загальної середньої освіти, розроблених не на осЗагальну основу критеріїв оцінювання складають національні критерії.нові типових освітніх програм (далі – Порядок), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2022 № 520.

Серед цих вимог зазначені наступні: освітня програма має передбачати досягнення учнями усіх обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом, але також може передбачати досягнення більших результатів навчання, ніж обов’язкові.

Порядок та Державна служба якості освіти визначили основні вимоги до структури освітньої  програми, яка розроблена не на основі типової освітньої програми. А саме, має бути:

1. Вступ (пояснювальна записка).

Зазначаються тип закладу, реквізити установчих документів, нормативні документи, відповідно до яких розробляється програма, мета та завдання діяльності закладу освіти, а також особливості й умови роботи закладу та освітнього процесу. 

2. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою.

Зазвичай викладені вимоги стосуються віку здобувачів освіти та наявності в них освіти певного рівня. Додаткові вимоги можуть встановлюватись у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти або ж у профільних ліцеях.

3. Загальний обсяг навчального навантаження.

Освітня програма має містити обсяг потижневого навчального навантаження та обґрунтування перерозподілу навчальних годин (якщо такий здійснюється) на відповідному рівні повної загальної середньої освіти. Обсяг потижневого навчального навантаження не може бути меншим від загального обсягу навчального навантаження, визначеного державним стандартом. У додатках до освітньої програми мають бути  таблиці з розподілом навчальних годин для кожного класу.

4. Опис очікуваних результатів навчання за освітніми галузями.

5. Навчальний план (навчальні плани) з розподілом годин між освітніми галузями/предметами/інтегрованими курсами за роками навчання та циклами.

Навчальний план зі свого боку має містити:

– перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) для реалізації кожної освітньої галузі, розподіл навчального навантаження між ними за роками навчання із зазначенням обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів (інваріантного та варіативного складників);

– додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять;

– перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини.

Навчальні плани до кожного рівня освіти або класу розміщуються у додатках.

6. Перелік навчальних програм.

Освітня програма наповнюється також переліком навчальних програм із зазначенням їх авторів. Це можуть бути: 

 • модельні навчальні програми;
 • навчальні програми, що розроблені на основі модельних навчальних програм;
 • навчальні програми, які розроблені не на основі модельних навчальних програм та мають гриф.

Ці навчальні програми не є частиною програми та не додаються до програми, і зберігаються як окремі документи.

7. Опис форм організації освітнього процесу, методів навчання та педагогічних технологій.

У власній програмі заклад надає докладний перелік форм організації освітнього процесу та методи навчання, які застосовують вчителі. Також можна надати перелік педагогічних технологій, методів, які застосовують педагоги закладу освіти, зокрема авторських технологій.

Також у цьому розділі освітньої програми варто зазначити про застосування технологій дистанційного та/або змішаного навчання.

8. Опис інструментарію оцінювання.

У цьому розділі заклад описує власну систему оцінювання, що складається з переліку видів та форм оцінювання, критеріїв, шкал оцінювання, відповідних процедур та правил, які застосовуються у закладі освіти.

Загальну основу критеріїв оцінювання складають національні критерії. Втім окремо зазначається, якщо у школі наявні адаптовані для учнів, доповнені та конкретизовані вчителями критерії, або ж якщо учні залучаються до розроблення критеріїв само- та взаємооцінювання, – то вони можуть бути включеними до цього розділу.

Опис інструментарію оцінювання має містити також інформацію про те, яку шкалу оцінювання використовує заклад загальної середньої освіти. Якщо ж це власна, розроблена у закладі, шкала, то освітня програма має містити її короткий опис і способи переведення у національну шкалу.

Створення освітньої програми, яка розроблена не на основі типових освітніх програм

Державна служба якості освіти у своєму роз’ясненні надає рекомендації закладам освіти щодо створення освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм. Процес роботи над програмою — від генерування ідеї до впровадження програми — можна представити у вигляді чіткого алгоритму дій. Він складається з чотирьох послідовних етапів та підпорядкованих їм кроків:

Етап 1: Проєктування освітньої програми:

 • формування команди проєкту;
 • генерування ідеї;
 • вивчення вимог до освітніх програм.

Етап 2: Розроблення освітньої програми:

 • укладання освітньої програми;
 • оформлення освітньої програми.

Етап 3: Підготовка до експертизи освітньої програми:

 • підготовка пропозицій до програми оцінювання якості освітньої програми;
 • подання документів до Державної служби якості освіти для проведення експертизи.

Етап 4: Експертиза освітньої програми:

 • проведення оцінювання якості освітньої програми згідно з програмою оцінювання;
 • подання результатів внутрішнього оцінювання кількісних та якісних даних до Державної служби якості освіти;
 • участь у зовнішньому оцінюванні якості освітньої програми.

Також Державна служба якості освіти надала роз’яснення,  як провести внутрішнє оцінювання якості «нетипових» освітніх програм.

Державна служба якості освіти разом розробила та видала посібник “Розробляємо освітню програму: Методичні рекомендації для авторів та замовників експертизи освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм”.

Конструктор навчальних програм

Для сприяння реформи Нової української школи Український інститут розвитку освіти розробив Конструктор навчальних планів

В інструктивно-інформаційних матеріалах роз’яснюється,  які можливості надає конструктор, як розпочати роботу, розподілити та перевірити обсяг тижневого навчального навантаження, та створити варіативні рішення для річних навчальних планів.

Додаткова література та публікації:
 1. Розробляємо освітню програму: Методичні рекомендації для авторів та замовників експертизи освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм / Державна служба якості освіти України. — Київ : Педагогічна думка, 2023. — 40 с.
 2. Конструктор навчальних програм.