Назад до Громадам - про освіту
26.11.2023
~ 16 хв.

Кваліфікаційні вимоги на посаду вчителя

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

До того, як розглядати, яким кваліфікаційним вимогам має відповідати людина, щоб працювати вчителем, варто ознайомитися з обов’язками педагогічних працівників. Адже кваліфікаційні вимоги безпосередньо пов’язані з обов’язками вчителя.

Обов’язки педагогічних працівників

Відповідно до частини 2 статті 54 Закону України “Про освіту”, педагогічні працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Обов’язки педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти також визначає частина 3 статті 22 Закону України “Про повну загальну середню освіту”. Згідно з цією статтею, педагогічні працівники зобов’язані:

 • дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;
 • виконувати обов’язки, визначені Законом України “Про освіту”, іншими актами законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками;
 • забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України “Про освіту”;
 • використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог цього Закону;
 • володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;
 • постійно підвищувати свою педагогічну майстерність.

Кваліфікаційні вимоги на посаду вчителя

Кваліфікаційні вимоги на посаду вчителя визначені насамперед Законами України “Про освіту” та “Про повну загальну середню освіту”.

Частина 2 статті 58 Закону України “Про освіту” визначає, що на посади педагогічних працівників приймаються особи:

 • фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність;
 • мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленому законодавству, зокрема професійним стандартам (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.

Частина 1 статті 22 Закону України “Про повну загальну середню освіту” зазначає, що на посади педагогічних працівників приймаються особи, які:

 • мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію;
 • вільно володіють державною мовою (для громадян України);
 • володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства);
 • моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

Докладно кваліфікаційні вимоги до претендента на вчительську посаду зазначені у Професійному стандарті вчителя, затвердженому наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (тепер – Міністерство економіки України) від 23.12.2020 № 2736-20 “Про затвердження професійного стандарту за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)” (далі – Професійний стандарт вчителя).

Відповідно до Професійного стандарту вчителя, необхідною умовою допуску до професії також є попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію

Відповідно до Професійного стандарту вчителя, документами, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію є:

Для професії “Вчитель початкових класів загальної середньої освіти”:

 • диплом фахового молодшого бакалавра (за умови продовження навчання для здобуття повної вищої освіти) (5 рівень Національної рамки кваліфікацій);
 • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) (5 рівень Національної рамки кваліфікацій);
 • диплом бакалавра (6 рівень Національної рамки кваліфікацій);
 • диплом магістра (спеціаліста) (7 рівень Національної рамки кваліфікацій).

Для професії “Вчитель закладу загальної середньої освіти”:

 • диплом бакалавра (6 рівень Національної рамки кваліфікацій);
 • диплом магістра (спеціаліста) (7 рівень Національної рамки кваліфікацій).

Для професії “Вчитель з початкової школи (з дипломом молодшого спеціаліста):

 • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) (5 рівень Національної рамки кваліфікацій).

Професійний стандарт вчителя визначає такі документи, що підтверджують компетентності, які необхідні, щоб учитель виконував трудові функції:

 • атестаційний лист;
 • сертифікат про проходження добровільної сертифікації;
 • інші документи.

Відповідність вчителя займаній посаді визначається за результатами атестації, яка відбувається раз на 5 років.

Професійні компетентності та трудові функції вчителя

Відповідно до Професійного стандарту вчителя, до загальних компетентностей належать:

 • громадянська;
 • соціальна;
 • культурна;
 • лідерська;
 • підприємницька.

Також Професійний стандарт вчителя надає перелік трудових функцій і професійних компетентностей, що входять до цих функцій. Вчитель повинен виконувати такі трудові функції та володіти, відповідно, такими компетентностями:

1. Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів):

 • мовно-комунікативна компетентність;
 • предметно-методична компетентність;
 • інформаційно-цифрова компетентність.
 • 2. Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу:

 • психологічна компетентність;
 • емоційно-етична компетентність;
 • компетентність педагогічного партнерства.
 • 3. Участь в організації безпечного та здорового освітнього середовища:

 • інклюзивна компетентність;
 • здоров’я-збережувальна компетентність;
 • проєктувальна компетентність.
 • 4. Управління освітнім процесом:

 • прогностична компетентність;
 • організаційна компетентність;
 • оцінювально-аналітична компетентність.
 • 5.Безперервний професійний розвиток:

 • інноваційна компетентність;
 • здатність до навчання впродовж життя;
 • рефлексивна компетентність.
 • Докладніше про них читайте у Професійному стандарті вчителя.

  Призначення на посаду педагогічного працівника осіб, які не мають досвіду педагогічної діяльності

  Згідно з Професійним стандартом вчителя, особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду вчителя, протягом першого року роботи проходять педагогічну інтернатуру за місцем роботи.

  Кваліфікаційні вимоги залежно від кваліфікаційної категорії вчителя

  Залежно від кваліфікаційної категорії вчителя кваліфікаційні вимоги до нього можуть змінюватися.

  Кваліфікаційні вимоги до вчителів, яким присвоюється певна кваліфікаційна категорія:

  • спеціаліст;
  • спеціаліст другої категорії;
  • спеціаліст першої категорії;
  • спеціаліст вищої категорії;

  орієнтовно описані в пункті 7 Професійного стандарту вчителя.

  Відповідно до статті 58 Закону України “Про освіту”, особам, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за:

  • педагогічною спеціальністю (педагогічну освіту), відповідний заклад освіти присвоює професійну кваліфікацію педагогічного працівника. Педагогічна освіта передбачає підготовку особи, результатом якої є набуття компетентностей зі спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації), педагогіки, психології, у тому числі шляхом проходження педагогічної практики, необхідних для забезпечення процесу навчання, виховання і розвитку особистості, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, моніторингу педагогічної діяльності та аналізу педагогічного досвіду, проведення освітніх вимірювань, застосування освітніх технологій і методів навчання, ефективних способів взаємодії всіх учасників освітнього процесу.
  • іншою спеціальністю, цей заклад може присвоїти професійну кваліфікацію педагогічного працівника у разі, якщо це передбачено відповідною освітньою програмою.
  • іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік.

  Особам, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, професійна кваліфікація педагогічного працівника може бути присвоєна закладом вищої чи післядипломної освіти або відповідним кваліфікаційним центром після одного року роботи на посадах педагогічних працівників, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, за умови успішного складення кваліфікаційного іспиту відповідно до кваліфікаційних вимог до педагогічного працівника чи відповідного професійного стандарту (за наявності) (стаття 58 Закону України “Про освіту”.