Назад до Громадам - про освіту
04.12.2023
~ 8 хв.

Особливості звітування керівника закладу освіти

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

Звіт – документ, який містить інформацію про результати діяльності за певний період часу, виконання завдань заходів та доручень.

Якими нормативними документами передбачено звітування

Звітування директорів закладів освіти передбачено українським законодавством:

 • статтею 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”: керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;
 • статтею 20 Закону України “Про дошкільну освіту”: передбачено проведення загальних зборів (конференції), де керівник закладу дошкільної освіти звітується з питань статутної діяльності і на якому дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти, і розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

Також діє Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 23.03.2005 № 178 та наказом Міністерства освіти і науки України “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів” 28.01.2005 № 55.

Який порядок звітування

Певний порядок звітування наведено у пункті 4 Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України 23.03.2005 № 178 (далі – наказ):

 1. за підсумками навчального року, у червні-серпні, кожен керівник дошкільного, загальноосвітнього та професійно-технічного закладу освіти персонально звітує на загальних зборах (конференції) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості;
 2. на загальні збори (конференцію) обов’язково запрошуються члени батьківського комітету, ради та піклувальної ради закладу освіти, батьки та представники інших органів громадського самоврядування;
 3. дата проведення та порядок денний загальних зборів (конференції) повідомляється педагогічному колективу, членам батьківського комітету, ради та піклувальної ради закладу освіти, батькам та представникам інших органів громадського самоврядування не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення;
 4. для ведення зборів обирається голова та секретар, який веде протокол засідання;
 5. збори (конференція) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та піклувальної ради закладів освіти за результатами звіту керівника оцінюють його діяльність шляхом таємного голосування;
 6. приймають рішення щодо морального і матеріального заохочення або, у випадку визнання роботи керівника закладу освіти незадовільною, порушують клопотання перед відповідним органом управління освітою про невідповідність керівника займаній посаді;
 7. результати голосування та прийняте рішення відображається у протоколі зборів (конференції); протокол підписують голова та секретар зборів;
 8. рішення загальних зборів (конференції) доводять до відома відповідного органу управління освітою у п’ятиденний строк з дня їх проведення.

Основні завдання звітування керівника:

 • забезпечення відкритості, прозорості та демократичності управління закладом;
 • стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником закладу відповідних рішень у сфері управління закладом (пункт 3 наказу).

Як відбувається звітування

Керівник закладу освіти звітує по завершенню навчального року у червні-липні перед:

 • педагогічним колективом;
 • батьківським комітетом;
 • радою та піклувальною радою на спільному їх засіданні (пункт 4 наказу).

Звітування керівника закладу освіти відбувається на зборах трудового колективу. У статті 252 Кодексу законів про працю України визначається, що трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

Повноваження трудових колективів здійснюються безпосередньо загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

Яка структура щорічного звіту

Звіт керівника охоплює основні напрями його діяльності. Особлива увага звертається на створення в освітньому закладі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти (пункт 5 наказу).

У звіті зазначаються наступні питання:

1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у закладі освіти:

 • вжиті директором дошкільного закладу освіти заходів щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку;
 • виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки);
 • створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес;
 • організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;
 • забезпечення керівником професійно-технічного закладу освіти моніторингу та прогнозування потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту учнів, слухачів професійно-технічного закладу освіти.

2. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу освіти;

3. Залучення додаткових джерел фінансування закладу освіти та їх раціональне використання;

4. Вжиті заходи щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників:

 • забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників;
 • дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;
 • надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;
 • моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;
 • дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку;
 • стан дитячого травматизму.

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу освіти до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями;

7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу освіти. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування (пункт 6 наказу).