Назад до Громадам - про освіту
25.11.2023
~ 10 хв.

Створення філій закладів освіти

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

Філія закладу освіти (опорного закладу освіти) – це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи і діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі Типового положення про філію закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2017 № 1568.

Створення філій опорних закладів освіти є важливим процесом для сільської місцевості й дозволяє забезпечити доступ до якісної освіти для дітей, які проживають у віддалених населених пунктах.

Мета створення філії

Відповідно до Положення про опорний заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 532, опорний заклад освіти та його філії утворюються з метою:

 • створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища;
 • забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти;
 • створення умов для здобуття особами початкової та базової середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їхньої індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків;
 • раціонального і ефективного використання наявних у закладах освіти та їхніх філіях ресурсів, їхньої модернізації.

Які рівні освіти може забезпечувати філія

Філія може забезпечувати здобуття:

 • початкової освіти;
 • дошкільної та початкової освіти;
 • початкової освіти та базової середньої освіти;
 • дошкільної, початкової освіти та базової середньої освіти.

Хто ініціює створення філій?

Створення опорних закладів та їхніх філій ініціюють органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні ради (засновник). Засновник для прийняття рішення про утворення опорного закладу освіти та його філій:

 • проводить аналіз рівня матеріально-технічного забезпечення та кадрового потенціалу закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, що належать до сфери його управління, з урахуванням методичних рекомендацій МОН та Мінрегіону;
 • вивчає стан впровадження профільної середньої освіти у закладах освіти та якість надання освітніх послуг;
 • прогнозує витрати на зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів освіти та їхніх філій, створення в них нового освітнього простору, придбання шкільних автобусів з метою організації підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання, введення у разі потреби додаткових посад педагогічних працівників, створення безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми потребами;
 • організовує проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення опорних закладів освіти та їхніх філій.

Процедура створення філій

Відповідно до пункту 30 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування”, створення навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради. У статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» зазначена процедура, яка відбувається перед прийняттям цього рішення:

 • Розробка проєкту документа щодо плану створення освітньої мережі громади, у якому передбачається створення закладу освіти та проєкту відповідного рішення сесії громади. 
 • Оприлюднення документів не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.
 • Проведення громадського обговорення документів.
 • Опрацювання проєктів документів з урахуванням результатів обговорення.
 • Винесення документів на розгляд та затвердження рішенням ради громади.

Увага! У вересні 2023 року до Верховної Ради України подано законопроєкт 10083 про внесення змін до статті 32 Закону України “Про повну загальну середню освіту” щодо спрощення умов трансформації освітньої мережі, у якому пропонується скоротити термін оприлюднення проєкту рішення щодо оптимізації освітньої мережі з одного року до трьох місяців.

Які документи приймає громада для створення?

Про особливості створення опорного закладу та ліквідації закладів освіти в громаді читайте в окремих розділах Довідника.

Фінансування філій

Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису закладу освіти (опорного закладу освіти) його засновником або уповноваженим ним органом.

Освітня субвенція надходить із державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників відповідно до формули, з урахуванням кількості учнів та студентів, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах освіти, розрахункової наповнюваності класів, навчальних планів тощо.

Оскільки учні, які здобувають освіту у філії, є учнями опорного закладу освіти, то освітня субвенція розраховується та надходить для опорного з урахуванням кількості учнів у філії. Докладно про освітню субвенцію – у відповідному розділі Довідника.

Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством, та може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада закладу освіти (опорного закладу освіти) відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

Діяльність філій

Філія закладу освіти (опорного закладу освіти) у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі Типовим положенням про філію закладу освіти та положенням про філію, затвердженим засновником.

Найменування філії має відповідати Вимогам до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 367/20680.

Освітній процес у філіях

Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності закладу освіти (опорного закладу освіти) й здійснюється відповідно до освітніх програм закладу освіти (опорного закладу освіти).

Керівник закладу освіти (опорного закладу освіти) затверджує структуру навчального року та режим роботи філії, а також визначає обсяг педагогічного навантаження працівників, які забезпечують освітній процес у філії.

Штатний розпис філії є складовою штатного розпису закладу освіти (опорного закладу освіти), що розробляється і затверджується керівником закладу освіти (опорного закладу освіти) на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603.

Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317.

У філії можуть створюватися та діяти групи продовженого дня.

Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) закладу освіти (опорного закладу освіти). Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника закладу освіти (опорного закладу освіти).

Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається закладом освіти (опорним закладом освіти).

Керівник та педагогічні працівники філії

Філію очолює завідувач. Якщо, відповідно до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, посада завідувача філії відсутня, керівник закладу освіти (опорного закладу освіти) виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів. Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками закладу освіти (опорного закладу освіти).

Педагогічні працівники закладу освіти (опорного закладу освіти), які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в закладі освіти (опорному закладі освіти) та філії (філіях).

Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти (опорного закладу освіти) є обов’язковими для виконання філією.

Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради закладу освіти (опорного закладу освіти) та беруть участь у її засіданнях. У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування.

Методична робота у філії є складовою методичної роботи закладу освіти (опорного закладу освіти).

Додаткова література: