Назад до Громадам - про освіту
04.12.2023
~ 10 хв.

Як та де оприлюднювати інформацію на виконання статті 30 Закону України “Про освіту”

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

Заклад освіти має обов’язок оприлюднювати визначену статтею 30 Закону України “Про освіту” інформацію. Але інформаційна відкритість та прозорість закладів загальної середньої освіти потрібна не лише для того, щоб уникнути порушення законодавства, це — важлива складова діяльності закладу. Освітній омбудсмен у першій щорічній доповіді “Дотримання прав в освіті 2020” зазначає, що оприлюднення інформації про заклад освіти та вчасна комунікація налагоджують довіру між учасниками освітнього процесу, громадськістю, органами влади, допомагають захищати права, розв’язувати та попереджати конфлікти, покращувати організацію освітнього процесу.

Де заклад освіти має оприлюднювати інформацію на виконання статті 30 Закону України “Про освіту”

Інформація, визначена статтею 30 Закону України “Про освіту”, оприлюднюється на власному вебсайті закладу освіти. Але не всі заклади освіти мають власний сайт, зокрема через особливості розташування закладів, фінансові та технічні можливості для створення і ведення сайту. Якщо власного сайту заклад не має, то вся необхідна інформація оприлюднюється на сайті засновника цього закладу. Це визначено частиною 2 статті 30 Закону України “Про освіту”.

Яку інформацію має оприлюднювати заклад освіти, згідно зі статтею 30 Закону України “Про освіту”

Заклади освіти, які мають ліцензію на здійснення освітньої діяльності, зобов’язані оприлюднювати на сайті інформацію, яку можна умовно поділити на три основні групи:

 • інформація щодо діяльності закладу та організації освітнього процесу;
 • інформація щодо булінгу;
 • інформація щодо отриманих та витрачених коштів.
 • Інформація щодо діяльності школи та організації освітнього процесу:
 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти (частина 2 статті 30 Закону України “Про освіту”).

Інформація щодо протидії булінгу

Щоб сприяти правопросвітництву учасників освітнього процесу та ознайомити їх із діями в разі булінгу, на сайті закладу обов’язково оприлюднюються:

 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) (частина 2 статті 30 Закону України “Про освіту”).

Інформація щодо коштів

Заклади освіти, які отримують публічні кошти, обов’язково оприлюднюють:

 • кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів;
 • інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;
 • інформацію про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (частина 3 статті 30 Закону України “Про освіту”).

За власним рішенням заклади загальної середньої освіти також можуть оприлюднювати на своєму сайті й іншу інформацію. Це визначено частиною 2 статті 30 Закону України “Про освіту”.

Де та яку інформацію мають оприлюднювати засновники закладів освіти

Засновники оприлюднюють на своєму сайті визначену статтею 30 Закону України “Про освіту” інформацію про заклад освіти, якщо заклад загальної середньої освіти не має власного сайту. Це передбачено частиною 2 статті 30 Закону України “Про освіту”.

Також засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх вебсайтах:

 • кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів на засновані ними заклади освіти;
 • інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;
 • інформацію про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (частина 3 статті 30 Закону України “Про освіту”).

Частина 2 статті 66 Закону України “Про освіту” також визначає, що сільські, селищні, міські та районні ради оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти. Органи управління освітою зобов’язані оприлюднювати всю публічну інформацію відповідно до вимог законів України “Про доступ до публічної інформації” та “Про відкритість використання публічних коштів” (ст. 68 Закону України “Про освіту”).

Терміни оприлюднення інформації

Визначені у статті 30 Закону України “Про освіту” документи, які ми згадуємо вище, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення до них змін, якщо інше не визначено законом (частина 4 статті 30 Закону України “Про освіту”).

Інформація про використання публічних коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетівоприлюднюється щоквартально, не пізніше як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення. Це визначеночастиною 1 статті 3 Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”.

Звертаємо увагу, що, відповідно до статті 4 Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”, керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів несуть відповідальність за:

 • неоприлюднення інформації відповідно до цього Закону;
 • оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 • несвоєчасне оприлюднення інформації.

Вимоги до оприлюднення інформації про використання публічних коштів

Частина 1 статті 3 Закону України “Про відкритість використання публічних коштів” визначає, що інформація про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, має містити такі відомості у разі використання коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів:

 • розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);
 • головний розпорядник бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);
 • обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період – всього та в розрізі бюджетних програм;
 • обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період – всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету);
 • інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору);
 • інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності).
Додаткова література та публікації: